verlof en leerplicht

Veelgestelde vragen

Bij wie moet ik zijn om extra vakantie, ontheffing van de leerplicht en andere leerplichtzaken te bespreken?

Bij de directeur van de school als het gaat om verlof wegens gewichtige omstandigheden van tien schooldagen of korter gedurende een schooljaar. Ook voor extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders dient u zich tot de directeur van de school te wenden. In dit geval mag het verlof nooit langer zijn dan tien schooldagen en niet vallen in de eerste twee weken na de schoolvakantie. Verlof meer dan tien schooldagen wegens gewichtige omstandigheden, vrijstelling van de inschrijvingsplicht, of vervangende leerplicht is een bevoegdheid van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. De leerplichtambtenaar zal bij gewichtige omstandigheden pas een besluit over verlof nemen als hij de directeur heeft gehoord.

Hebben leerlingen recht op tien vrije dagen per jaar?

Nee. Leerlingen hebben alleen vrij in de door de school vastgestelde schoolvakanties. Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Dit zijn meestal minder dan tien dagen per jaar, maar het kunnen er ook meer zijn. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

Ik ga op wereldreis, mag mijn kind mee?

Nee. Als uw kind leerplichtig is dan moet het elke dag naar school als het geen vakantie is. Een wereldreis is voor de Leerplichtwet geen reden om verlof of vrijstelling van de leerplicht te geven. Niet voor vakantieverlof (maximaal 10 dagen in geval van de specifieke aard van het beroep van één der ouders), noch voor verlof wegens andere gewichtige Bij andere gewichtige omstandigheden gaat het om gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Een wereldreis valt hier niet onder. Ouders met een onderwijsbevoegdheid die hun kinderen tijdens het verlof wegens andere gewichtige omstandigheden les willen geven of bijspijkeren, scholen die hun leerlingen werk willen meegeven of een inschrijving bij de Stichting Ivio-Wereldschool zijn geen geldige (aanvullende) redenen om wel verlof te verlenen. De Stichting Ivio-Wereldschool is geen school volgens de Leerplichtwet. U heeft het recht een aanvraag in te dienen alleen de Leerplichtwet biedt hiertoe geen mogelijkheid. De leerplichtambtenaar zal uw aanvraag afwijzen.

Mag mijn kind af en toe thuis blijven als het niet, of niet meer, leerplichtig is?

Nee, staat uw kind ingeschreven op een school, dan moeten de regels en de lesroosters die voor alle leerlingen gelden, worden gevolgd.

Mag mijn kind eerder op vakantie?

Nee, dat mag niet.

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

Nee. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.

2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.

3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

Mijn kind doet aan topsport/muziek/toneel, mag het daarvoor af en toe vrij nemen?

Het kan voorkomen dat een jongere met bijzondere talenten geregeld de lessen moet verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school afspraken maken met ouders en/of jongeren over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11d). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de jongere onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt, en dit belang staat voorop. Bij uitzonderlijke talenten is het voor de jongere wellicht wenselijker zich op een school in te schrijven die sport/muziek/toneel als speerpunt heeft gekozen.

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

Is een kind 3 jaar en 10 maanden, dan mag het maximaal vijf dagen op school komen kennismaken. Scholen zijn niet verplicht hier aan mee te werken. Wordt het kind 4 jaar, dan mag het naar school. Dit gebeurt in Nederland meestal.

Wanneer moet mijn kind voor het eerst naar school?

Een kind moet naar school vanaf de eerste schooldag van de maand nadat het 5 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Wanneer mag mijn kind onder schooltijd door een ander instantie begeleid worden?

De behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie geldt als geoorloofd verzuim, waarvoor de school vrij mag geven. Het kind mist schooltijd, maar krijgt individuele specialistische zorg waardoor het onderwijsrendement groter kan worden.

De school is echter niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrij te geven. De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de school. Goed overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit beide partijen zijn hierbij belangrijk.

Voor de duidelijkheid is het aan te bevelen dat de school beleid formuleert dat past bij de situatie van de school en dit beleid in de schoolgids opneemt. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de behandeling onder schooltijd niet boven een bepaald aantal uren per week komt. Als ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd overschrijden vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd.

Kalender

di 19 feb

muziekavond

vr 22 feb

Leerlingenraad

ma 25 feb

Voorjaarsvakantie

di 26 feb

Voorjaarsvakantie

wo 27 feb

Voorjaarsvakantie

do 28 feb

Voorjaarsvakantie

vr 01 mrt

Voorjaarsvakantie

ma 04 mrt

Studiedag, alle kinderen vrij

wo 06 mrt

Luizencontrole

vr 08 mrt

ouder/kind lunch OB